جوایز برگزیدگان رقابت 

جایزه نقدی جمعا به ارزش 30 میلیون تومان

اعتبار معاملاتی با شرایط ویژه

سایر جوایز ارزنده دیگر